โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
_________________________________________________________________
โทร. 043-332406 
_________________________________________________________________
e-mail: 
_________________________________________________________________
facebook : https://www.facebook.com/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ฝ่ายประถมศึกษา-ศึกษาศาสตร์-294157654009709/
_________________________________________________________________