• ...

  การประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566

  การประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมการประชุม เรื่อง สะท้อนผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 เวลา 14.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อสะท้อนถึงจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และรวมสายชั้นยูนิททั้ง 6 ระดับ ทั้งนี้คณาจารย์และผู้บริหารได้ เสนอจุดที่ต้องพัฒนา ในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป

 • ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567" ณ ออร่าคาเฟ่แอนด์เรสเตอรองต์ จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ โรงเรียนได้เรียนเชิญ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการสัมมนาและนำเสนอทิศทางและนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์  และเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) บรรยายพิเศษ ผ่าน Google Meet ในหัวข้อ “แนวคิดและทิศทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในโรงเรียนประถมศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ” ซึ่งท่าน ผอ.ชุติมา หาญเผชิญ กล่าวให้กำลังใจคณาจารย์และชื่นชมในการวางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ และการกำหนดค่านิยมหลักของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการกำหนดคำในรูปคำ SPIRIT

 • ...

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566  คณะผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส (ประธานคณะกรรมการ) อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว (กรรมการ) อาจารย์ ดร.วีรวิชญ์ วงศ์โรจน์ (กรรมการ ผู้ทรงภายนอก)  อาจารย์วันชัย จันทการกุล (กรรมการ) และนางสาวจริญญา สีเขียว (ผู้ประสานงาน) ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ณ ห้องประชุมทองกวาวภิรมย์ ในการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับทราบการสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารและการจัดการ  การจัดการเรียนการสอนและความเป็นโรงเรียนสาธิต   

 • ...

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานและคอยให้คำแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

 • ...

  สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินภายในจากคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานภายในองค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมินครั้งนี้ คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส  ประธานคณะกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล  3) อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ  4) อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง  5) อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง ผู้สังเกตการณ์  6) นายอาทิตย์  ขวัญเขียน ผู้ประสานงาน จากการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับทราบการสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  การบริหารและการจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนความเป็นโรงเรียนสาธิต  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินครั้งนี้