• ...

  เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3

  เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3              เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน ยูนิทบี 1, ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 1           การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการเปิดชั้นเรียนครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการเปิดชั้นเรียนได้วิเคราะห์จากผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์และช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ           การจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 • ...

  กิจกรรมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในการประชุมวิชาการ ICER 2021

  กิจกรรมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในการประชุมวิชาการ ICER 2021               วันที่ 10 กันยายน 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 14 The 14th International Conference on Educational Research (ICER 2021) "Maintaining Education Quality in Turbulent Times"  โดยมีตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  นำเสนอในหัวข้อ "Promoting Creativity in Online English Learning" ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom  ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอ  มีการร่วมอภิปราย ตอบคำถามและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน 

 • ...

  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 1) การร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนภายใต้กระบวนการ PLC ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเปิดชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ระดับยูนิทดี 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.พิมพ์ชนก พนมกุล ระดับยูนิทดี2/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย นายปรีดิวัฒน์ โชติพงศ์ภูวดล ระดับยูนิทดี1/2 วิชาปัญญาประดิษฐ์ โดย นายกฤษฎา  กลางพรม ระดับยูนิทดี2/2 วิชาปัญญาประดิษฐ์ โดย น.ส.ศศิวิมล  ศรีทวน ระดับยูนิทอี1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย นายรัชชานนท์ ซูนากะ ระดับยูนิทเอฟ 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.ปฤทธิ์สยา  สดสร้อย และระดับยูนิทเอฟ 2/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.กรรณิการ์ จีนเป็นวงค์ (ผู้สอนทั้ง 7 คนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  โดยผู้สังเกตชั้นเรียนร่วมรับชมผ่านระบบ zoom meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 3) กิจกรรมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง ร่วมเป็นประธานในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)) ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ 2564 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย ZOOM Meeting ซึ่งมีทีม PLC ได้ร่วมกันวางแผน ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Onsen / Sento) ตัวอักษรฮิรางานะ วรรค sa วรรค ta และ ฉันกำลังเล่นอินเทอร์เน็ต (wo zai shangwang) ของวิชาภาษาญี่ปุ่นยูนิทเอฟ ยูนิทดี และวิชาภาษาจีน ยูนิทเอฟ แล้วนำแผนที่ร่วมกันออกแบบสู่การฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเปิดชั้นเรียน ร่วมกันสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณอาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล อาจารย์นิเทศก์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากกระบวนการ PLC ตลอดจนช่วยส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์” (OPEN CLASS) ครั้งที่ 2 NEW NORMAL

   “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  (OPEN CLASS) ครั้งที่ 2 NEW NORMAL              ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียน คณิตศาสตร์”  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยมีการเปิดชั้นเรียนภายใต้กระบวนการ PLC  ในครั้งนี้การเปิดชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ระดับยูนิท เอ เรื่อง มาเล่นรูปทรงกันเถอะ โดย นางสาววิรมณ กัลยารัตน์    ระดับยูนิท ซี เรื่อง อันไหนใหญ่กว่า  โดย นางสาวชุตินนฑณ์ ธนาทิพย์   ระดับยูนิท ดี เรื่อง อะไรอยู่ในทรงกลม โดย นายสรสิทธิ์ ชุมศรี  (ผู้สอนทั้ง 3 คนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ สาขาคณิตศาสตรศึกษา มข.)  โดยผู้สังเกตชั้นเรียนร่วมรับชมผ่านระบบ zoom meeting และถ่ายทอดสดผ่าน you tube live  ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณ อาจารย์ดวงมณี  ยะอัมพันธ์  และ ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง  ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ที่เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดในการพัฒนาชั้นเรียน และขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครองที่เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนมา ณ โอกาสนี้ #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2              ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม OPEN CLASS  “เปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564”  ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอนสังคมศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยมีการเปิดชั้นเรียน 3 ระดับ คือ ระดับยูนิทเอ เรื่องคำบ่งบอกช่วงเวลา โดย นางสาวกุลธิดา อรัญเพิ่ม  ระดับยูนิทดี เรื่อง การบริโภค โดย นายชัยณรงค์ พุดจีบ และระดับยูนิทเอฟ เรื่อง สิทธิเด็ก โดย นางสาววิลาสินี ตะนะโส โดยมีการสังเกตชั้นเรียนผ่านระบบ zoom meeting ในการนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ณัฐพล  มีแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ ที่เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดในการพัฒนาชั้นเรียนในครั้งต่อไป #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

 • ...

  ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”

  ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” ประจำปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม E-PLC ในครั้งนี้และจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา บูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยกิจกรรมกำกับติดตามฯ ผ่านระบบ ZOOM ในครั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในระดับยูนิทบี 1,  ยูนิทอี 1 และใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทดี 2  โดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนเป็นคณะผู้บริหาร ครูต้นแบบ พร้อมด้วย รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังจากเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมสะท้อนผลและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูต้นแบบ อาจารย์นิเทศก์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี #โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น