• ...

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2567

  ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ประจำปี 2567 เมื่ออาทิตย์วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก โดยมีนักเรียนที่ได้รับร..

 • ...

  รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น

  รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  ในการนี้ อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวย..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดี เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ&n..

 • ...

  กิจกรรมวันครู ศึกษารำลึกบูรพาจารย์

  วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมวันครู ศึกษารำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมภาคเช้า บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 55 รูป  ร่วมชื่นชมยินดีกับบุคลา..

 • ...

  ประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร 2566

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ส..

 • ...

  แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผ..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือน กันยายน 2566

  วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำเดือนกันยายน และ 10 อันดับยอดนักอ่านจากแอปพลิเคชัน Bookdose Path โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น..