• ...

  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิ..

 • ...

  กิจกรรมจูงลูกเข้าวัด Unit F

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนยูนิทเอฟ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จูงลูกเข้าวัด ณ วัดโมกขวนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ และร่วมรับฟังหลักธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเป็นการนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนิน..

 • ...

  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F

       กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Unit F ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาส..

 • ...

  ผลการสอบ ONET ปี 2561

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 161 คน ซึ่งมีนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดและสอบได้คะแนนเต็ม ดังนี้ คะแนนภาษาไทยสูงสุด เด็กหญิงณัฐธยาน์ ระดมสุทธิศาล 96.25 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กหญิงกฤษฤดี อัศวจิตต์ภักดี เด็กหญ..

 • ...

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักเรียนในช่วงเปิดเทอมใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อแนะนำและให้แนวทางในการปฏิบัติตนในรั้วโรงเรียน ..

 • ...

  กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องใน โอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนซึ่งตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน สำหรับปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ครบรอบ 49 ปี โดยจัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ ซึ่งในการนี้ได..

 • ...

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครู ทางโร..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ณ บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอ..