• ...

  กิจกรรมวันเด็กวันออมปี 2567

  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม "วันเด็กวันออม" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ บริเวณโรงอาหารใหม่ เวลา 12.30 น.-13.00 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออมเงิน สร้างนิสัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และมีการตอบปัญห..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กวันออม

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันเด็กวันออม กิจกรรมตอบคำถาม วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น.-13.00 น. ณ โรงอาหารใหม่  กิจกรรมออมเงิน วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ยูนิทของนักเรียน ทุกยอดเงินฝากจะได้ของที่ระลึกจากโรงเรียนธนาคาร ..

 • ...

  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักออม และทุนยูนิทยอดนักออม

  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์และยูนิทนักออม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแต่ละยูนิทจะส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน เพื่อรับเกียรติบัตรและทุน ดังนี้ 1. เกียรต..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อแม่

  วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566  โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  จัดกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมให้แก่นักเรียน  ในกิจกรรมการออมครั้งนี้มีของรางวัลพิเศ..

 • ...

  “โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับประเทศ”

    โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับประเทศ โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ปี 2565 ในหัวข้อ “เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน” ในการเข้าประกวดครั้งนี้ทางโรงเรียนธนาคารได้จัดทำวีดิทัศน์โดยมีวัตถ..

 • ...

  กิจกรรมตลาดนัดในสวนครั้งที่ 7 ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน

  วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.ศราวุธ จักเป็ง รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดในสวน ครั้งที่ 7 "ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน"  ณ บริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ภายในงานมีการแสดงความสามารถพิเศษบนเวที เปิดห..

 • ...

  วันเด็กวันออม

    โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น      จัดกิจกรรมวันเด็ก วันออม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 กิจกรรมวันนี้ ธกส. ได้มอบกระปุกออมเงิน และกระเป๋า ให้แก่นักเรียนที..

 • ...

  ออมเพื่อพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

   วันศุกร์ที่ 2  ธันวาคม  2565 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการออมแก่นักเรียน    ..

 • ...

  กิจกรรม”ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

       วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยโรงเรียนธนาคารโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม”ออมเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม..

 • ...

  โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน    ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบรางวัลและทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการมอบรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้  - มอบรางวัลยูนิท..

 • ...

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ

  กิจกรรมออมเพื่อพ่อ    วันอังคารและวันพุธที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมออมเพื่อพ่อ โดยนักเรียนได้ฝากเงินกับอาจารย์ประจำยูนิท เนื่องในสัปดาห์วันพ่อ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตฯ ได้จัดของที่ระลึกให้แก่นักออม เช่น กระปุกออม..

 • ...

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง

  ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง​        วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประถม ร่วมใจทำกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักออมรุ่นเยาว์ โ..