• ...

  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ของยูนิทเอฟ

  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นยูนิทเอฟ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถาณและโบราณวัตถุที่สำคั..

 • ...

  กิจกรรมวันเด็กวันออมปี 2567

  วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม "วันเด็กวันออม" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ บริเวณโรงอาหารใหม่ เวลา 12.30 น.-13.00 น. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออมเงิน สร้างนิสัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และมีการตอบปัญห..

 • ...

  กิจกรรมค่ายดูดาว ครั้งที่ 29

  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “ค่ายดูดาว ครั้งที่ 29” เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ สามารถอ่านแผนที่ดาวและดูดาวนท้องฟ้าตามแผนที่ดาวได้ และมีประสบการณ์ในการดูด..

 • ...

  ประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร 2566

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ส..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวามคม 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 โดยมี 10 อันดับยอดนักอ่านจากการยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน และ 10 อัน..

 • ...

  กิจกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

  วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.–18.30 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” ให้กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทย..

 • ...

  การประกวดบรรเลงดนตรีไทย

  ร่วมส่งกำลังใจให้สมาชิกวงดนตรีไทย “วงแก้วกระเบา” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ครั้งที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ..

 • ...

  แทนคำขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ 2567

  วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณตัวแทนจากองค์กรที่สนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นตัวแทนในการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่องค์กรต่าง ๆ ดั..

 • ...

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

  วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวอวยพรปีใหม่แก่นักเรียนและบุคลากร  นักเรียนรับชมการแสดงชุด ”รำฉุยฉายพราหมณ์ งามสง่า” กิจกรรมใน..

 • ...

  กิจกรรมคริสต์มาส Holiday Cheer! (Christmas event) ปีการศึกษา 2566

    วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส Holiday Cheer! (Christmas event) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา นักเรียนได้ร่ว..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ 2566

  วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลในกิจกรรม “ร้อยเรียงรัก พระคุณพ่อ” เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถม..

 • ...

  กิจกรรมการอบรมหลักการแนวทางในการขอตำแหน่งวิชาการ

  วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30–18.30 น.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมอบรมหลักการแนวทางในการขอตำแหน่งวิชาการให้กับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ ทีมวิทยากรนำโดยคุณสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาว..

 • ...

  แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผ..