• ...

  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ยูนิทอี ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.–15.30 น. ยูนิทอีจัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเป็นพลโลก  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และ..

 • ...

  กิจกรรม AI Showcase ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “AI Showcase” เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์และผลงานต้นแบบด้านปัญญาประดิษฐ์ สามารถนำทักษะทางปัญญาประดิษฐ์มาสร้างสรรค์ผลงานเพื..

 • ...

  กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นักเรียนยูนิทเอฟทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้กับคุณตาคุณยาย  และร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความบันเท..

 • ...

  กิจกรรมการมอบรางวัลยอดนักอ่าน ประจำเดือนมกราคม 2567

  วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี 10 อันดับยอดนักอ่านจากการยืมหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียน  และ 10 อันดับยอด..

 • ...

  กิจกรรมการอบรมหลักการแนวทางในการขอตำแหน่งวิชาการ ระยะที่ 2

  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักการแนวทางในการขอตำแหน่งวิชาการ ระยะที่ 2 หัวข้อเรื่องการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตำรา เวลา 16.30 ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุ..

 • ...

  กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2566

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีในการเลือกตั้ง เรียนรู้กติกาในการเลือกตั้ง ส่งเสริมความเป็นประชา..

 • ...

  กิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนวัตกรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม ผลงานเชิงสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ และแ..

 • ...

  การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน

  วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่จากกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในการนี้ โรงเรียนขอขอบคุณคุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยา..

 • ...

  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และส่งเสริมคุณลักษณะ ค่านิยม กา..

 • ...

  กิจกรรมสุนทรียะเที่ยงวัน

  วันที่ 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.-13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสุนทรียะเที่ยงวัน ณ บริเวณโรงอาหารใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ บนเวที เช่น การรำ การร้องเพลง การเต้น การเล่นดนตรี เป็นต้น เพื่อปลูกฝังการยอมรับความแตกต่างอย่างหลากหลาย สร้างความสามัคค..

 • ...

  กิจกรรม Young Explorer Local Camp Unit D-F (IEC)

  วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Young Explorer Local Camp Unit D-F (IEC) ณ ฟาร์มปลูกสุข Farm & Cafe บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ นักเรียนยูนิท D และ F เข้าร่วมฐานกิจกรรม 3 ฐา..