• ...

  การเข้าเยี่ยมชมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสาขาวิชาหลักสูตรแล..

 • ...

  ต้อนรับนักวิชาการจากประเทศออสเตรเลียเยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ

  เยี่ยมชมดนตรีและกิจกรรมสมาธิ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ..

 • ...

  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเยี่ยมชมโรงเรียน

  วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์  ให้การต้อนรับสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จํานวน 70 คน แบ่งเป็นนักศึกษาสาขาการ..

 • ...

  ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น

  ​วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 1. Hir..

 • ...

  "กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (Open Class) ครั้งที่ 1"

          วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมี..