ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30 สิงหาคม 2565

ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ได้มาศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากโรงเรียนต้นแบบ เพื่อศึกษาดูงานด้านการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา การใช้สื่อ รวมถึงการวัดผลประเมินผล โดยสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนเวลา 09.40 - 10.30 น. 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอนโดยนางสาวมนพร เขียวสาคู เรื่อง คำ ห นำ จำให้ขึ้นใจ
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนโดย นางสาวสิริลักษณ์ สืบชมภูเรื่อง สูง กลาง นำต่ำเดี่ยว 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 สอนโดย นางสาวช่อผกา แต่งสุวรรณ เรื่อง หรรษา สรรพนาม , 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนโดยนางสาวเพชรณิชา สุวรรณรัตน์ เรื่อง มาซิมาดู ประโยคสื่อสาร 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนโดย นางสาวรุจิรา มีชิน เรื่อง ร้อยคำสู่เรียงความ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เข้าเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้