"กิจกรรมเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (Open Class) ครั้งที่ 1"
8 กรกฎาคม 2565

 

      วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1  ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการเปิดชั้นเรียนแบบ Hybrid  คือมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (On-site) และมีผู้เข้าร่วมชมการเปิดชั้นเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  การเปิดชั้นเรียนนี้ผู้สอนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาคณิตศาสตรศึกษา มีกิจกรรมดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “ทุ่งนาพาตะลุย” โดย นายกอบชัย สำโรงพล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 2) กิจกรรม “ปลาน้อยแสนซน” โดย นายอำพล สลับศรี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ยูนิทบี 1) กิจกรรม “ชั้นหนังสือหรรษา” โดย นายเฉลิมชัย แก้วชิน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “โคนันยอดนักบวก” โดย นายปรัชญา จันวัน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 2) กิจกรรม “โคนันยอดนักบวก” โดย นายสุทธิชัย ไทยแสนทา
          กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่  อ.ดวงมณี ยะอัมพันธ์  ผศ.ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี   อ.ดร.นิศากร บุญเสนา  และ  อ.ณัฐธิดา นามบุดดี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ