ทีม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1
7 กรกฎาคม 2565

       

 

     ทีม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทีม PLC สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Model Teacher) เพื่อนครูผู้ช่วยสอน (Buddy Teacher) อาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) ผู้บริหาร (Administrator) และอาจารย์นิเทศสาขาวิชาเฉพาะ (Expert)

 

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ On Site และ Hybrid Learning  ในกระบวนการได้มีการประชุมร่วมวางแผนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม PLC เปิดชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ทุกท่านร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ดังกล่าว