กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย(Open class) ครั้งที่ 1 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565
7 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนภาษาไทย(Open class) ครั้งที่ 1 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565