ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3 มิถุนายน 2565

  

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
นำโดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมบริหารและคณาจารย์ได้ให้
การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นำทีมโดย ผศ.ดร.กิตติชัย  สุธาสิโนบล   หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน ผศ.ดร.อาทิตย์  โพธิ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน (สาขาวิชาการประถมศึกษา) ได้เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการจัดการ สถานศึกษา ผลงานเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนแนวทางการจัดการศึกษาที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เยี่ยมชมโรงเรียนและสังเกตการสอนกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการเป็นนวัตกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ยูนิทเอฟ) บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น กัลยาณมิตร สานต่อเครือข่ายสัมพันธ์ไมตรีที่ดีด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป