สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
25 พฤษภาคม 2565

     

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินภายในจากคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพงานภายในองค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมีคณะกรรมการในการตรวจประเมินครั้งนี้ คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ  เขตจัตุรัส  ประธานคณะกรรมการ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล  3) อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดคำ  4) อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง  5) อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง ผู้สังเกตการณ์  6) นายอาทิตย์  ขวัญเขียน ผู้ประสานงาน จากการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับทราบการสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  การบริหารและการจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนความเป็นโรงเรียนสาธิต  ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณ คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินครั้งนี้