กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงสำหรับอาจารย์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ
18 พฤษภาคม 2565

  

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงสำหรับอาจารย์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ  ณ วรบุระหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ ฝ่ายอนุบาลศึกษา  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  ฝ่ายนานาชาติ  และฝ่ายการศึกษาพิเศษ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  คณาจารย์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง  ซึ่งในครั้งนี้อาจารย์ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Spatial (Metaverse Spaces) ได้  อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชั้นนำ   ซึ่งในการประชุมสัมมนานอกสถานที่ในครั้งนี้  รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำ  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  กิจกรรมในครั้งนี้  อาจารย์ทั้ง 5 ฝ่ายได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบาย  และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน  นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ในช่วงการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากร (OD) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  สนับสนุนให้บุคลากรได้รู้จักอาจารย์ในฝ่ายต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนรู้  ได้เรียนรู้มิตรภาพต่างหน่วยงาน  ส่งเสริมความรักความสามัคคีผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน