การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Spatial (Metaverse Spaces) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงสำหรับอาจารย์
18 พฤษภาคม 2565

  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Spatial (Metaverse Spaces) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้จริงสำหรับอาจารย์  ณ  โรงอาหาร โดยมี รศ.ดร.สุมาลี   ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดกิจกรรม และ  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ซึ่งคณะวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์สุภลักษณ์  แย้มใส  อาจารย์พฤทธิวาส   ลับภู  อาจารย์พุฒิพงศ์   พงษ์จรัสจิรเดช   อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง  อาจารย์กวิน  เธียรวรรณ  และอาจารย์กฤตภาส   พงษ์พันธ์  ในการอบรมครั้งนี้ อาจารย์ที่เข้าอบรมทุกท่านสามารถออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Spatial (Metaverse Spaces) ได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ สามารถนำไปใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสม