ต้อนรับคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดีในกิจกรรมลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
8 เมษายน 2565

  

วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2565  เวลา  09.00 น.–12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้ต้อนรับคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี  นำโดย ท่านสุรพล  เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ในกิจกรรมลงพื้นที่รับฟังการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ในการนี้ รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเสนอแผนงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  นายวัชร  พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอปัจจัยความสำเร็จ  ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้  คณะกรรมการกล่าวชื่นชมโรงเรียนในด้านการบริหารจัดการโครงการที่มีความโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล  และชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ทันสมัย มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าเยี่ยมโรงเรียนและให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางช่วยเหลือในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในครั้งนี้