การอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION.
5 เมษายน 2565

  

    วันที่ 1 เมษายน 2565  คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมอบรม METAVERSE FOR ELEMENTARY EDUCATION. ณ ห้องสมุด  ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านคณบดี  และรักษาการแทนผู้อำนวยการ  รศ. ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  กล่าวเปิดการอบรม  และดำเนินการอบรมโดยรศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร  อ.ดร.สามารถ สิงห์มา อ.ดร.นนท์ จรุงศิริวัฒน์ อ.ดร.ณัฐกานต์ เมยเค้า และทีมวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์  เป็นการนำความรู้และแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนประถมศึกษาให้ทันกับยุคดิจิทัล