“ทีม SATIT KKU Smart Saving ได้รับรางวัลลชมเชย หัวข้อ "เยาวชนนักคิด พิชิตเป้าหมายการออม" ในการประกวดโรงเรียนธนาคาร
28 มีนาคม 2565

  ขอแสดงความยินดีกับทีม SATIT KKU Smart Saving

ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่สามารถคว้ารางวัล ชมเชย หัวข้อ "เยาวชนนักคิด พิชิตเป้าหมายการออม" 
ในการประกวดโรงเรียนธนาคาร ระดับประถมศึกษา  ประจำปี 2565” 
นักแสดงประกอบด้วย 
1) เด็กชายภวิศ   ปริวัฒนศักดิ์  ยูนิทเอฟ 2   
2) เด็กชายภาคิน  รุ่งเจริญสิน ยูนิทเอฟ 1 
3) เด็กหญิงณัฐฐิญา  จิราระรื่นศักดิ์ ยูนิทเอฟ 2

 

ผลงานทีม SATIT KKU Smart Saving