มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2563
23 มกราคม 2565

  

     วันพุธที่ 20 มกราคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร เพื่อเป็นการยกย่อง  สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี  ประจำปี 2563 ในการนี้ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 12 คน 13 รางวัล ซึ่งการเข้ารับรางวัลครั้งนี้มีอาจารย์ที่เข้ารับรางวัลแบบออนไซต์ (On-site) จาก รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ จำนวน 7 คน คือ อาจารย์นภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์  อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์  อาจารย์เอกพล  ช่วยวงศ์ญาติ อาจารย์กิติญาดา  พัวพาณิชยกุล  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์  อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล  และอาจารย์ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ซึ่งการรับรางวัลออนไซต์ (On-site) ที่คณะศึกษาศาสตร์  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคน  ส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับรางวัลออนไลน์ (Online) มี 5 คน คือ  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา  อาจารย์วนิดา พรหมบุตร  อาจารย์เพียงดาว  ไชยสาร  นายนพพร  ดีไพร  นายธนวัฒน์  รวยอบกลิ่น 

     นอกจากการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแล้ว  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ยังได้จัดมอบเข็มครุบัวแก้วเพื่อแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในปี 2563-2564 ซึ่งบุคลากรที่เข้ารับมอบเข็มครุบัวแก้วแบบออนไซต์ (On-site) 2 คน คือ อาจารย์ไกรศักดิ์  จันทรโกเมท  และอาจารย์กฤตภาส  พงษ์พันธ์  ส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับเข็มครุบัวแก้วแบบออนไลน์ (Online) มี 3 คน คือ  อาจารย์พุฒิพงศ์  พงษ์จรัสจิรเดช  อาจารย์ณัณทิกาญจน์   ศิริวารินทร์  และอาจารย์กวิน  เธียรวรรณ