อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการระบบน้ำดื่มระดับมาตรฐานสากล”
21 มกราคม 2565

  

โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง “การจัดการระบบน้ำดื่มระดับมาตรฐานสากล” ในวันศุกร์ที่ 14  มกราคม  2565  เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ณ โรงอาหาร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวเปิดการอบรมในการนี้  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบน้ำ คือ 1) นายอาทิตย์  ผุดผ่อง  ประธานบริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด  2) นายกิตติ์ธเนศ  หลักคำ  กรรมการผู้จัดการบริษัทสิปปกรอิเล็คทริคแอนด์ซิสเท็ม จำกัด  และ 3) นายสิทธิศักดิ์  เส็งหะพันธุ์  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอสอิเล็คทริคแอนด์ออโตเมชั่น  ในโอกาสนี้โรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากร  ขอบคุณงบสนับสนุนโครงการระบบน้ำดื่มสำหรับนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล  จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.นพ.เสริมศักดิ์  สุมานนท์  อนึ่งก่อนดำเนินการใช้ระบบการกรองน้ำใช้และน้ำดื่มมาตรฐาน  ได้มีคณะกรรมการตรวจรับโครงการระบบน้ำดื่มสำหรับนักเรียนในระดับมาตรฐานสากล เรียบร้อยแล้วในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในโอกาสนี้ โรงเรียนขอขอบคุณ อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี คุณนพพร ดีไพร คุณธนพงษ์ แสนประสิทธิ์ คุณชุติมา อรรคธรรม (ตัวแทนสมาคมฯ) คุณพงศกร แสงมีคุณ คุณยศอนันต์ โคตรเขื่อน (ช่างผู้ควบคุมงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับในโครงการนี้