การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
23 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองฯนายวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษานำโดย ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น ประธานกรรมการประเมิน นายพีระพงศ์ พิมทา นางสาวลัสดา กองคำ นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ นางสดใส สวัสดิรมย์ ดร.จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร และนางชุติกาญจน์ นกเด่น เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (ระดับจังหวัด) ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอและจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการศึกษาตามมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. คุณภาพนักเรียน 2. การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3. การบริหารและการจัดการศึกษา 4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5. ความดีเด่นของสถานศึกษา

ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ทุกฝ่าย ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ผู้บริหารและตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระภิกษุวัดธาตุ พระอารามหลวง ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี