รมช.ศึกษาธิการ นำคณะเยือนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร”
23 ตุลาคม 2564

ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญาชุณห์ ศึกษาธิการภาค 12 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารส่วนงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อเยี่ยมชมผลงานความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมชมการจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” ซึ่งผลการดำเนินงานถือได้ว่าได้ดำเนินการอย่างเป็นผลสำเร็จ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ณ อาคารเรียน 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษา ผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนวัตกรยุคดิจิทัล”โดยการจัดหลักสูตรแบบสมาร์ตที่บูรณาการ Coding เพื่อสร้างนวัตกรตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา ด้วยโมเดลหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป และได้ขอบพระคุณในการมาเยือนและเป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Coding อย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร  รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรคณะศึกษาศาสตร์ ได้นำเสนอโมเดล การจัดการเรียนรู้แบบ “Smart Learning & Coding สู่การสร้างนวัตกร” และนำชมห้องปฏิบัติการการจัดเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับต่าง ๆ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมและมอบแนวนโยบายไว้ว่า “ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้ Coding ประยุกต์ใช้ในการศึกษาทุกชั้นปี จนสามารถสร้างนวัตกรรมผลิตผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่า ขอให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจุดเริ่มต้นและแกนกลางในการเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป”