ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”
24 สิงหาคม 2564

ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)”  

  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภาสะท้อนผลโครงการ “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)” ประจำปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ใน 4 สถาบันที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม E-PLC ในครั้งนี้และจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนเป็นสถาบันแรกในภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา บูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลซึ่งนำโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  โดยกิจกรรมกำกับติดตามฯ ผ่านระบบ ZOOM ในครั้งนี้คณะกรรมการได้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนในกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ในระดับยูนิทบี 1,  ยูนิทอี 1 และใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทดี 2  โดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนเป็นคณะผู้บริหาร ครูต้นแบบ พร้อมด้วย รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ประธานคณะกรรมการประสานงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ประธานคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังจากเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมสะท้อนผลและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูต้นแบบ อาจารย์นิเทศก์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

#โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น