สาธิต มข. คว้า “รางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม”
15 พฤษภาคม 2564

สาธิต มข. คว้า “รางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม”  

  

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.5)
ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น มอบรางวัลส่งเสริมคุณค่าการออม  

แก่ ทีม Satit KKU Smart A-School (EP.5) จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผลงาน : “สาธิต GEN ใหม่ ใส่ใจชุมชน”

แนวคิดผลงาน : เพื่อส่งเสริมด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ มีภาวะการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี และความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม  ส่งเสริมการออม  เสียสละและแบ่งปันสู่ชุมชนเงินรางวัล 2,000 บาท

รายชื่อนักแสดงมี ดังนี้

1.เด็กหญิงพิชญนันท์ กาญจน์วัฒกุล 

2.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คมวัชระ 

3.เด็กหญิงปุณยนุช บุญประเสริฐ 

4.เด็กหญิงฟ้านำพร รุขพันธ์เมธี

 

ผลงานทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.5)
คลิกรับชมผลงาน ► https://www.youtube.com/watch?v=yEcP70wWDTY&feature=youtu.be