ต้อนรับคณะดูงานจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย
30 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร. ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการฯ ยินดีต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมาศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ยูนิทเอฟ