การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2567
27 พฤษภาคม 2567

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการสำหรับอาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งทางด้านการแต่งกาย มารยาท จรรยาบรรณวิชาชีพครู ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์โรงเรียน ปรัชญา พันธกิจ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้มอบคู่มือครูให้แก่อาจารย์ใหม่ทุกท่านเพื่อไว้ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติตนในการทำงานอย่างมีความสุข