พิธีรับเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566
27 พฤษภาคม 2567

พิธีรับเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566..

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในทุกสังกัดในจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดีและเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหาร นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 คน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนและโรงเรียน