กิจกรรม Big Cleaning Day
26 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม Big Cleaning Day 

วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขอเชิญชวนบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย ร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.30 น.