การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน
25 พฤษภาคม 2567

การฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่จากกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ในการนี้ โรงเรียนขอขอบคุณคุณวัชร พัฒนาวิวัฒนพร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงในครั้งนี้ค่ะ