การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
17 พฤษภาคม 2567

การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2567
 
​วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหารและคณาจารย์ในโรงเรียนร่วมรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 25 คน ทั้งนี้มี รศ.ดร.ดนิตา  ดวงวิไล  และ รศ.อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมส่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนครั้งนี้ด้วย 

การปฐมนิเทศวันนี้เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เตรียมพร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ