ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Innovation ในงาน KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
14 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Innovation ในงาน KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนกฤต อ้วนพรมมา และเด็กชายภาคิน ระวีกุล ที่ได้รับรางวัล Best innovation จากผลงานหมอนแจ้งเตือนภัยสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (Emergency Pillow for Deaf People) ในงาน KM Show and Share: Good Practice for Best Innovation วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์พฤธิวาส ลับภู เป็นที่ปรึกษา