ผลการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
2 พฤษภาคม 2567

ผลการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวชิรวิชญ์ อึ้งประเสริฐ ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ในการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566