กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2566
23 เมษายน 2567

กิจกรรมอำลายูนิทเอฟ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมอำลายูนิทเอฟขึ้น ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานในพิธี จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและผูกพันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก แสดงความสามารถเฉพาะตัว นักเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านมา ณ โอกาสนี้