กิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
23 เมษายน 2567

กิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2566  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ได้แสดงความสามารถพิเศษ  มีภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษกับเพื่อน ๆ  อาจารย์ประจำยูนิท และนักศึกษาปฏิบัติการสอน ร่วมอวยพรและอำลา  กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนนักเรียนในทุกด้านมา ณ โอกาสนี้