พิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2566
23 เมษายน 2567

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 154 คน  มอบรางวัลการเขียนเรียงความให้กับนักเรียนจำนวน 22 คน มอบประกาศนียบัตรให้โรงเรียน ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ดูแลการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับประธานในพิธี พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พร้อมคณะผู้ติดตาม และครูตำรวจ D.A.R.E. ร้อยตำรวจโทสถิตย์  จันทร์เทพย์ รอง สว. (ป.) สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น และร้อยตำรวจเอกสุภาพรรณ ลำเหลือ รอง สว.ฝอ.บก.สส.ภ.4

รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัลในการเขียนเรียงความ

Unit E1

1. ด.ญ.กวินทิพย์  หอมวุฒิวงศ์ 

2. ด.ญ.กานต์พิชชา  แสงไกร

3. ด.ช.ปัณณทัต  พูนผล 

4. ด.ญ.กชพร   ศรีธรณ์

5. ด.ญ.ภวรัญชน์  แสงศิริทองชัย

6. ด.ญ.อัยยา   ศิริเอกชัย

7. ด.ญ.ชนัญชิดา  ชะนะบุญ

8. ด.ช.นนทัช  กมลภิรมยานนท์

9. ด.ญ.อิงณภัทร์  สุขใส

10. ด.ญ.ภัทระกร  เติมไกรศรี

11. ด.ญ.นันทัชพร  พิมลนันทรัตน์

Unit E2

12. ด.ญ.กัญจน์พัชร์  ตั้งวาริธร

13. ด.ญ.จตุรดา  ดวงใจ

14. ด.ญ.ภัสรฏา  ชมพูมี

15. ด.ญ.เอวาลิน  ถิ่นคำรพ

16. ด.ญ.สุพิชญา  กามพร

17. ด.ญ.กรองขวํญ  ทบด้าน

18. ด.ญ.กัญญพัชร  โม้ลี

19. ด.ญ.พรรวินท์  อัครศิริมงคล

20. ด.ญ.วรัตถ์ณฐา  นาไชยสงค์

21. ด.ญ.อรไพริณ  ศรีหนองบัว

22. ด.ช.พัชรพล  มูลวิชา