กิจกรรมนิทรรศการต้นแบบด้านอาชีพ ถนนค้นฝัน และ #กิจกรรมบอร์ดเกม for fun ปีการศึกษา 2566
22 เมษายน 2567

กิจกรรมนิทรรศการต้นแบบด้านอาชีพ ถนนค้นฝัน และ #กิจกรรมบอร์ดเกม for fun ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมนิทรรศการต้นแบบด้านงานอาชีพ ถนนค้นฝัน และกิจกรรมบอร์ดเกม for fun เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะการสร้างผลิตภัณฑ์และผลงานต้นแบบด้านอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความคิดริเริ่ม มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานต้นแบบด้านงานอาชีพด้วยโครงงานการงานอาชีพจากนักเรียนยูนิทเอฟ มีการสาธิตการประกอบอาหาร สาธิตการปลูกผัก สาธิตธุรกิจจำลอง โดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการคือ นักเรียนยูนิทเอ-ยูนิทอี คณาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้นำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม และกรรมการทุกฝ่ายที่ทำให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ