กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลาย นักออมยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในยูนิท ปีการศึกษา 2566
22 เมษายน 2567

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลาย  นักออมยอดเยี่ยม  ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในยูนิท ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  

จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลาย  นักออมยอดเยี่ยม  ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกิจกรรมภายในยูนิท ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.  2567 ดังนี้ 

- มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลายสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนได้รับจำนวน 616 คน

- มอบเกียรติบัตรนักยอดเยี่ยมแก่นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งทั้งภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีนักเรียนได้รับจำนวน 561 คน

- มอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท แก่นักออมยอดเยี่ยม จำนวน 15 ทุน

- มอบเงินสนับสนุนยูนิทนักออม ให้แก่ยูนิทที่ฝากเงินร้อยละ 80 จากยอดสมาชิกทั้งหมด โดยได้รับเงินสนับสนุนยูนิทละ 800 บาท (เฉพาะยูนิทเอ 2 มอบให้ 400 บาท)

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่เห็นคุณค่าของการออมเงิน เป็นผู้มีวินัยในการออม สมดังคำขวัญของโรงเรียนธนาคาร ฯ “ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง”