กิจกรรมชื่นชมยินดี เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
26 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ  โดยสามารถดูรายละเอียดรายการเข้าร่วมแข่งขันและรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ 

ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนทั้งโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ผู้ควบคุม และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา