กิจกรรมตลาดนัดในสวนครั้งที่ 8 (ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2566
23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดในสวนครั้งที่ 8 (ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน) ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น.-17.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ยูนิทเอ – เอฟ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และฝึกการเป็นผู้ประกอบการผ่านการออกร้านในโรงเรียน ภายในงานประกอบไปด้วย สินค้าหลากหลายชนิด ได้แก่ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องประดับ สินค้าทำมือ และอื่นๆ รวมไปถึงการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน และการจัดแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมของนักเรียน โดยกิจกรรมตลาดนัดในสวนครั้งที่ 8 (ผู้ประกอบการน้อยในโรงเรียน) ได้รับการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ