คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เยี่ยมชมโรงเรียน
23 มกราคม 2567

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดยอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมด้วย อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ฝ่ายต้อนรับของโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 35 ท่าน เพื่อเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยอาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และในเวลา 13.50-14.40 น. ได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับยูนิทซี ยูนิทอี และยูนิทเอฟ จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนรวมประเมินผลกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจของผู้ศึกษาดู