กิจกรรมรักฉันหมั่นออกกำลังกาย (ปีที่ 2)
26 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 17.17 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เริ่มกิจกรรม “รักฉัน…หมั่นออกกำลังกาย ปีที่ 2 โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566  จะเป็นกิจกรรมเดิน วิ่งบริเวณบึงสีฐานและภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้วยโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี บุคลากรมีสุขภาพดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถดูแลและจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายหลังเลิกงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และส่งเสริมให้บุคลากรบริหารเวลาในการออกกำลังกาย นอกจากการมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี กิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักและความผูกพันในองค์กรอีกด้วย