ประกาศงดการเรียนการสอนครึ่งวัน
22 พฤศจิกายน 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานสีฐานเฟสติวัล 2023 "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรม

ประกวดขบวนแห่กระทง (ถนนมะลิวัลย์ - ถนนสีฐาน - ริมบึงสีฐาน) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดังนั้น
เพื่อความสะดวกในการรับนักเรียน ทางโรงเรียนสาธิตฯ จึงใคร่ของดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป