แนะนำอาจารย์ใหม่และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
14 พฤศจิกายน 2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล 
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566
และแนะนำอาจารย์ใหม่ คือ อาจารย์ธีรวัฒน์ เหมะธุลิน   สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ยูนิท B,F  
และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใหม่  จำนวน 5 คน    โ
ดยมีนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาคเรียนที่ 2  ทั้งหมด 22 คน