กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยอดนักออม และทุนยูนิทยอดนักออม
30 กันยายน 2566

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์และยูนิทนักออม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยแต่ละยูนิทจะส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 2 คน เพื่อรับเกียรติบัตรและทุน ดังนี้

1. เกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคต้น ยูนิท B-F จำนวน 612 คน

2. ทุนยูนิทนักออมสนับสนุนในกิจกรรมปิดภาคเรียนยูนิทละ 800 บาท สำหรับยูนิทที่มีนักเรียนฝากเงินตั้งแต่ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่มีบัญชีกับโรงเรียนธนาคาร

ในโอกาสนี้ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร และนักเรียนทั้งโรงเรียนได้กล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณอาจารย์ กรรมการโรงเรียนธนาคาร และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนนักเรียนด้วยดีเสมอมา