กิจกรรมเปิดชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566
11 กันยายน 2566

วันที่ 5 กันยายน  พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 3 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2 โดยร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร และผู้บริหาร  คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาพลศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 13.00 น. - 13.50 น. ยูนิทเอ เรื่อง อารมณ์ของตัวฉันเป็นแบบไหนกันนะ โดยนางสาวต้นน้ำ ไทยน้อย

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้และอีก 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี