กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8 กันยายน 2566

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class)  ครั้งที่ 3 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในยูนิทเอ 2, ยูนิทบี 2, ยูนิทซี 1, ยูนิทดี 2 ,ยูนิทอี 1 และยูนิทเอฟ 2 โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาสังคมศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล โดยมีรายละเอียดการเปิดชั้นเรียน ดังนี้

เวลา 08.50 น.-09.40 น. 
 - ยูนิทอี 1 เรื่อง ตัวฉันกับความพอเพียง โดยนางสาวอติพร ศรีนวลแสง
 - ยูนิทบี 2 เรื่อง การปฎิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวลักษณาพร ผ่านสุวรรณ

เวลา 09.40 น.-10.30 น. 
 - ยูนิทซี 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของสินค้าและบริการ โดยนางสาวศศิประภา มุขธรรม
 - ยูนิทเอฟ 1 เรื่อง สถานภาพ บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพ โดยนางสาววรางคณา ไสวดี

เวลา 10.30 น.-11.20 น. ยูนิทเอ 2 เรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยนางสาวณิชาภัทร ก่อแก้ว
เวลา 11.20 น.-12.10 น. 
 - ยูนิทดี 2 เรื่อง สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ โดยนางสาวมินตรา ทิพย์นนท์

การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู  และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี