กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 กันยายน 2566

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สอนในวันนี้เกิดขึ้นจากคณะทำงาน PLC ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาคณิตศาสตรศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างแผนฯ   ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และอาจารย์นวลพรรณเพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดกิจกรรม  และได้รับความอนุเคราะห์จาก  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์  และอาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

- เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ยูนิทเอ 1) กิจกรรม “มากกว่าอยู่เท่าไรนะ” สอนโดย นางสาวอริศรา เปจะยัง (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)
- เปิดชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ยูนิทดี 1) กิจกรรม “บันไดหรรษา” สอนโดยนายทักษิณ ขันอ่อน (นักศึกษาปฏิบัติการสอน)

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 
การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน (แบบ On-Site จำนวน 97 คน  แบบ Online จำนวน 11 คน)  เข้าสังเกตชั้นเรียนยูนิทเอ จำนวน 48 คน และ ยูนิทดี  จำนวน 60 คน ผู้เข้าร่วมเป็น ครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน และนักศึกษา จำนวน 105 คน
สังกัดหน่วยงาน
1. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
2. โรงเรียนบ้านนาสีนวน/สพป.อำนาจเจริญ

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (Open class) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ทั้ง 3 ครั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ