การเข้าเยี่ยมชมของอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30 สิงหาคม 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํานวน 66 คน 

โดยศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน สังเกตการจัดการเรียนรู้  ซึ่งแบ่งการสังเกตการจัดการเรียนรู้  เป็น 4 กลุ่ม คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ห้องเรียน B2/1, C1/1, D2/2 และ E1/1 ฟังบรรยายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการเรียนรู้  การดำเนินกิจกรรมกระบวนการแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ (PLC) ซักถามเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความประทับใจของผู้ศึกษาดูงาน